Shipyard中文版官方同步更新

2、修复docker 1.2.1版本以上的网络状态与链接Bug
3、修复多个容器部署bug
4、golang依赖库更新,迁移google依赖至github
5、支持多网络模式的部署

欢迎大家体验新版本的镜像,镜像地址hub:https://hub.docker.com/r/dockerclub/shipyard/