Golang语言常用算法

在学习golang语言,文档看的实在是乏味,就想着把常用的算法做个实现,边写变学习,想来效果还是不错的! ​1. 堆排序 package main import "fmt" func buildHeap(array []int, length int) { var i,

Golang学习摘录三:函数

函数定义 type mytype int // 新的类型 func (p mytype) funcname(q int) (r,s int) {return 0,0} 作用域 在 Go 中,定义在函数外的变量是全局的,那些定义在函数内部的变量,对于函数来说 是局部的。如果命名